1

Size: 8" x 2" x 4"

  • 8" x 2" x 4"
  • 4" x 2" x 4"
  • 4" x 2" x 3"
  • 2" x 2" x 4"
$8.99
Multi-Sizes Himalayan Salt Bricks